Music Note Letter e
Music Note Letter g
Music Note Letter a
Music Note Letter l
Music Note Letter o
Music Note Letter b
Music Note Letter i
Music Note Letter z
  • Remember me

Lrc Vishnu Sahasranamam - Stotram by M. S. Subbulakshmi

Vishnu Sahasranamam - Stotram - M. S. Subbulakshmi LRC Lyrics - Donwload, Copy or Adapt easily to your Music

LRC contents are synchronized by Megalobiz Users via our LRC Generator and controlled by Megalobiz Staff. You may find multiple LRC for the same music and some LRC may not be formatted properly.
482 - Vishnu Sahasranamam - Stotram by M. S. Subbulakshmi [29:57.00] 2 years ago
by Guest
Copied
Office Copy Icon Copy
Edit Time [xx:yy.zz] x 147 Views x 460 Download x 40
LRC TIME [29:57.00] may not match your music. Click Edit Time above and in the LRC Maker & Generator page simply apply an offset (+0.8 sec, -2.4 sec, etc.)
[ar:M. S. Subbulakshmi]
[al:Vishnu Sahasranamam]
[ti:Vishnu Sahasranamam - Stotram]
[length:29:57.00]
[re:www.megalobiz.com/lrc/maker]
[ve:v1.2.3]
[00:01.98]Om
[00:06.74]shuklAmbaradharam vishNum shashivarNam chaturbhujam |
[00:10.99]prasanna vadanam dhyAyet sarva vigna upashAntaye ||
[00:15.49]vyAsam vashishTa napthAram shakte pouthram akalmasham |
[00:20.24]parAsharAtmajam vande shukhatAtam taponidhim ||
[00:24.74]vyAsAya vishNu rUpAya vyAsarUpAya vishNave |
[00:29.49]namo vai brahmanidhaye vAsishTAya namo namaH ||
[00:33.99]avikArAya shuddhAya nityAya paramAtmane |
[00:38.50]sadhaikarUpa rUpAya vishNave sarva jishNave ||
[00:43.25]yasya smaraNa mAthreNa janma samsAra bandhanAt |
[00:48.01]vimuchyate namastasmai vishNave prabha vishNave |
[00:52.74]Om namo vishNave prabha vishNave ||
[00:56.74]sri vaishampAyana uvAcha:
[00:59.23]shrutvA dharmAn asheshena pAvanAni cha sarvashaH |
[01:03.99]yudhishTira shAntanavam punarevAbhya bhAshathaH ||
[01:08.26]yudhishTira uvAcha:
[01:10.99]kim ekam daivatham loke kim vApyekam parAyaNam |
[01:15.73]stuvantha kam kamarchantha prApnuyur mAnavAh shubham ||
[01:20.98]ko dharma sarva dharmANAm bhavata paramo mathaH |
[01:25.47]kim japan muchyate jantur janma samsAra bandhanAth ||
[01:31.25]sri bhishma uvacha:
[01:33.46]jagatprabhum deva devam anantham purushottamam |
[01:38.23]stuvan nAma sahasreNa purusha satathotthithaH ||
[00:0.00]tameva chArchayan nityam bhaktyAh purusham avyayam |
[00:0.00]dhyAyan stuvan namasyamscha yajamAnas tameva cha ||
[00:0.00]anAdhi nidhanam vishNum sarva loka maheshwaram |
[00:0.00]lokAdhyaksham stuvan nityam sarva dukkhAdhigo bhaveth ||
[00:0.00]brahmaNyam sarva dharmagnyam lokAnAm kIrti vardhanam |
[00:0.00]lokanAtham mahad bhUtham sarva bhUta bhavodh bhavam ||
[00:0.00]esha me sarva dharmANAm dharmo dhikathamo mathaH |
[00:0.00]yadbhaktyAh punDarIkAksham sthavairarchen naras sadAH ||
[00:0.00]paramam yo mahat teja paramam yo mahat tapaH |
[00:0.00]paramam yo mahadh brahma paramam ya parAyaNam ||
[00:0.00]pavitrANAm pavitram yo mangaLAnAm cha mangaLam |
[00:0.00]daivatam devatAnAm cha bhUtAnAm yovyaya pitA ||
[00:0.00]yatha sarvANi bhUthAni bhavanthyAdhi yugAgame |
[00:0.00]yasmimscha praLayam yAnthi punareva yugakshaye ||
[00:0.00]tasya loka pradhAnasya jagannAthasya bhUpathe |
[00:0.00]vishNor nAma sahasram me sRNu pApa bhayApaham ||
[00:0.00]yAni nAmAni gouNAni vikhyAtAni mahAtmanaH |
[00:0.00]rishibhi pari geetAni tAni vakshyAmi bhUtaye ||
[00:0.00]rishir nAmnAm sahasrasya vedavyAso mahamuniH |
[00:0.00]chandhonushTup tatA devo bhagavAn devaki sutaH ||
[00:0.00]amRthAm shUdhbhavo bIjam shaktir devaki nandanaH |
[00:0.00]trisAma hRdayam tasya shAntyarte viniyujyate ||
[00:0.00]vishNum jishNum mahAvishNum prabavishNum maheshwaram |
[00:0.00]anekarUpa daityAntam namAmi purshottamam ||
[00:0.00]asya sri vishNOr divya sahasranAma stotra mahA mantrasya |
[00:0.00]sri vedavyAso bhagavAn RshiH |
[00:0.00]anushTup chandaH |
[00:0.00]sri mahAvishNu paramAtmA sriman nArAyaNo devatA |
[00:0.00]amRthAm shUdbhavo bhAnuriti bIjam |
[00:0.00]devaki nandana srashTeti shaktiH |
[00:0.00]udbhavaH kshobaNo deva iti paramo mantraH |
[00:0.00]shankabhRn nandakI chakreeti keelakam |
[00:0.00]shArangadhanvA gadhAdhara ityastram |
[00:0.00]rathAngapANi rakshobhya iti netram |
[00:0.00]trisAma sAmaka sAmeti kavacham |
[00:0.00]aanandam parabrahmeti yoniH |
[00:0.00]Rthu sudarshana kAla iti digbandhaH |
[00:0.00]sri vishwarUpa iti dhyAnam |
[00:0.00]sri mahAvishNu prItyarte sahasranAma jape viniyogaH||
[00:0.00]DhyAnam
[00:0.00]kshIro dhanvat pradeshe shuchimaNi vilasat saikate mouktikAnAm |
[00:0.00]mAlA kluptA sanastha sphaTikamaNi nibhair mouktikair maNDitAngaH |
[00:0.00]shubhrai rabhrai radhabhrair upari virachitair mukta pIyUsha varshaiH |
[00:0.00]aanandhi na punIya darinaLina gadA shankhapANir mukundaH |
[00:0.00]bhU pAdhou yasya nAbhir viyadha suranilas chandro sUryou cha netreH |
[00:0.00]karNA vAshAh shiro dhyour mukamapi dahano yasya vAsteya mabdhiH |
[00:0.00]antastham yasya vishwam sura nara khaga go bhogi gandharva daithyaiH |
[00:0.00]chitram ramram yate tam tribhuvana vapusham vishNu mIsham namAmi ||
[00:0.00]Om namo bhagavate vAsudevAya
[00:0.00]shAntAkAram bhujaga shayanam padmanAbham suresham |
[00:0.00]vishwAdhAram gagana sadRsham meghavarNam shubhAngam ||
[00:0.00]lakshmikAntam kamalanayanam yogihRd dhyAna gamyam |
[00:0.00]vande vishNum bhava bhaya haram sarva lokaika nAtham ||
[00:0.00]megashyAmam pItakousheya vAsam srivatsAnkam kousthubod bhAsi thAnkam |
[00:0.00]punyOpetham pundarIkAyatAksham vishNum vande sarva lokaika nAtham ||
[00:0.00]namas samasta bhUtAnAm aadhi bhUtAya bhUbRthe |
[00:0.00]aneka rUpa rUpAya vishNave praba vishNave ||
[00:0.00]sashanka chakram sakirITa kuNDalam sapeeta vastram sarasIru hekshaNam |
[00:0.00]sahAra vakshasthala shobhi kausthubham namAmi vishNum shirasA chaturbhujam ||
[00:0.00]chAyAyAm pArijAtasya hemasimhAsano pari |
[00:0.00]aasInamam bhutha shyAmam aayatAksham alankRtam ||
[00:0.00]chandrAnanam chatur bAhum srivatsAnkita vakshasam |
[00:0.00]rukmiNi satyabhAmAbhyam sahitam krishNamAsraye ||
[00:0.00]Om vishwasmai namaH
[00:0.00]1. vishwam vishNur vashatkAro, bhUtha bhavya bhavatprabhuH |
[00:0.00]bhUtha kRdh bhUdha bRdh bhAvo, bhUtAtmA bhUta bhAvanaH ||
[00:0.00]2. pUtAthmA paramAtmA cha, muktAnAm parama gathiH |
[00:0.00]avyayah purushah sAkshi kshetrajnyokshara eva cha ||
[00:0.00]3. yogo yogavidhAm netA pradhAna purusheshwaraH |
[00:0.00]nArasimhavapuh shrImAn keshava purushottamaH ||
[00:0.00]4. sarvah sharvah shivah sthANur bhUtAdhir nidhir avyayaH |
[00:0.00]sambhavo bhAvano barthA prabhavah prabhurIshwaraH ||
[00:0.00]5. swayambhUh shambhurAdityah pushkarAksho mahAsvanaH |
[00:0.00]anAdhi nidhano dhAthA vidhAta dhAturuttamaH ||
[00:0.00]6. aprameyo Rshikeshah padmanAbho amaraprabhuH |
[00:0.00]vishwakarmA manustvashTA sthavishTa sthaviro dhRvaH ||
[00:0.00]7. agrAhya shAshvata krishNo lohithAksha prathar dhanaH |
[00:0.00]prabhUthas trika kubdhAma pavitram mangaLam param ||
[00:0.00]8. eeshAnah prANadah prANo jyeshTah sreshTah prajApatiH |
[00:0.00]hiraNya garbho bhU garbho mAdhavo madhusUdanaH ||
[00:0.00]9. eeshwaro vikramI dhanvI medhAvi vikramah kramaH |
[00:0.00]anutthamo dhurAdharshah kRtagnya kRthirAtmavAn ||
[00:0.00]10. sureshah sharaNam sharma vishwarethAh prajA bhavaH |
[00:0.00]aha samvatsaro vyALah prathyayah sarvadarshanaH ||
[00:0.00]11. ajah sarveshwarah siddha siddhih sarvAdhirachyuthaH |
[00:0.00]vRshAka pirameyAtmA sarvayoga vinisruthaH ||
[00:0.00]12. vasur vasumanAh satya samAtmA sammithah samaH |
[00:0.00]amoghah pundarIkAksho vRshakarmA vRshAkRthiH ||
[00:0.00]13. rudro bahushira babhrur vishwayoni shuchisravAH |
[00:0.00]amRtah shAshwata sthANur varAroho mahAtapAH ||
[00:0.00]14. sarvagah sarva vid bhAnur vishwakseno janArdhanaH |
[00:0.00]vedo vedavidhavyango vedAngo vedavith kaviH ||
[00:0.00]15. lokAdhyaksha surAdhyaksho dharmAdhyakshah kRthAkRthaH |
[00:0.00]chaturAtmA chaturvyUhas chatur damshTras chaturbhujaH ||
[00:0.00]16. brAjishnur bhojanam bhokthA sahishNur jagadhAdhijaH |
[00:0.00]anagho vijayo jethA vishwa yonih punarvasuH ||
[00:0.00]17. upendro vAmanah prAmshur amoghah shuchirUrjithaH |
[00:0.00]ateendrah sangrahah sargo dhRtAtmA niyamo yamaH ||
[00:0.00]18. vedyo vaidyah sadAyogi vIrahA mAdhavo madhuH |
[00:0.00]atheendriyo mahAmAyo mahotsAho mahabalaH ||
[00:0.00]19. mahAbuddhir mahAvIryo mahAshaktir mahAdhyuthiH |
[00:0.00]anirdeshyavapuh shrImAn ameyAtmA mahAdhri dhRk ||
[00:0.00]20. maheshvAso maheebharthA srInivAsah sathAm gathiH |
[00:0.00]aniruddhah surAnandho govindo govidhAm pathiH ||
[00:0.00]21. marIchir dhamano hamsah suparNo bhujagottamaH |
[00:0.00]hiraNya nAbhas suthapA padmanAbhah prajApatiH ||
[00:0.00]22. amRtyuh sarvadhRk simhah sandhAthA sandhimAn stiraH |
[00:0.00]ajo durmarshanah shAsthA vishrutAtmA surArihA ||
[00:0.00]23. gurUr guruthamo dhAma satyah satya parAkramaH |
[00:0.00]nimisho nimishah sragvi vAchaspati rudhAradhiH ||
[00:0.00]24. agraNeer grAmaNeeh srImAn nyAyo